ČRNI PETEK

Pogoji

POSLOVNIK DRUŽBE BEKENDAd.o.o.

1.Splošno

1.1. Ta poslovnik ureja poslovanje družbe BEKENDAd.o.o. (v nadaljevanju BEKENDA) s partnerji.

1.2. Sodelovanje BEKENDAa s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji.

1.3. BEKENDAsodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje.

1.4. Poslovanje BEKENDAa s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se razlikujejo od tega poslovnika morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

1.5. S prijavo poslovnega partnerja / fizične osebe na B2C se partner obvezuje, da je seznanjen s poslovnikom družbe, varovanjem podatkov in piškotki, ki jih uporablja spletna stran oziroma podjetje BEKENDAd.o.o.

2.Pogoji za poslovno sodelovanje

2.1. BEKENDAželi sodelovati s partnerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Pogoji ne veljajo za fizične kupce.

• so uveljavljeni na trgu, 

• imajo finančne zmožnosti za izvajanje pričakovanega obsega poslovanja,

• imajo sprejemljiv in z BEKENDAovim programom kompatibilen prodajni program,

• imajo ustrezno usposobljeno prodajno in tehnično osebje,

• so ustrezno komunikacijsko opremljeni,

• imajo ustrezne reference pri trženju svojega prodajnega programa,

3.Poslovno sodelovanje, ne velja za fizične kupce.

3.1. Pred začetkom poslovnega sodelovanja BEKENDApreveri partnerjevo izpolnjevanje pogojev iz točke 2. tega poslovnika.

3.2. BEKENDAs partnerjem, ki izpolnjuje s poslovnikom določene pogoje za poslovno sodelovanje, sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju.

3.3. Morebitne spremembe pogodbe o poslovnem sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki.

3.4. Partner bo elemente prodajnih programov tržil izključno po navedenih proizvodnih nazivih, upoštevaje blagovne znamke in določila avtorskega prava in prava intelektualne lastnine.

4.Poslovna skrivnost

4.1. Partner se obveže, da bo varoval poslovne tajnosti, s katerimi se bo spoznal med poslovnim sodelovanjem z BEKENDAom. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja. To velja tudi za fizične kupce.

5.Naročanje

5.1. Na podlagi partnerjevega/končnega kupca povpraševanja BEKENDAizdela ponudbo, s katero določi naziv, opis, ceno in količino naročenih artiklov. V ponudbi BEKENDAdoloči tudi plačilne pogoje in ostale okoliščine predmetne prodaje. Plačilo s kartico.

5.2. Če ni drugače določeno, ponudba velja 2 (dva) dni. Po izteku ponudbe BEKENDAne jamči več za dobavljivost in cene blaga.

5.3. Naročila, ki se sklicujejo na BEKENDAovo ponudbo se sprejemajo pisno po pošti, preko elektronske pošte, ali preko spletne trgovine B2C. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti stranki soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila.

5.4. V izjemnih primerih je možno tudi telefonsko naročanje, ki mora biti naknadno potrjeno v eni izmed oblik iz prejšnje točke.

5.5. Naročilo naj se sklicuje na BEKENDAponudbo ali pa naj vsebuje podatke o vrsti in količini naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave.

5.6. Naročila so nepreklicna.

5.7. Naročilo bo praviloma obdelano v roku enega delovnega dne.

6.Obveščanje in komunikacija

6.1. BEKENDApartnerje informira preko pošte, elektronske pošte, preko spletnega sistema B2B ali preko spletne strani.

7.Naročanje preko sistema B2C

7.1. BEKENDAspodbuja partnerje k naročanju preko spletnega sistema B2C.

7.2. Spletna stran B2B posreduje informacije o BEKENDAponudbi.

7.3. BEKENDApogodbenim partnerjem omogoči dostop do sistema B2C.

7.4. Partner BEKENDAsporoči seznam oseb, ki v njegovem imenu uporabljajo B2C.

7.5. Partnerji morajo na ustrezen način hraniti gesla in jih pod nobenim pogojem ne smejo posredovati tretjim osebam.

8.Odprema in prevzem blaga

8.1. BEKENDAsi pridržuje pravico, da določi minimalni znesek naročila. Za naročila pod minimalnim zneskom naročila, BEKENDAlahko zaračunava manipulativne stroške.

8.2. Dobavni roki so informativni in ne vključujejo nedelovnih dni.

8.3. Pri dobavi blaga BEKENDAsam izbere transportno sredstvo oziroma dostavno službo.

8.4. Partner potrdi prejem blaga s podpisom dobavnice ali drugega ustreznega dokumenta. S tem potrdi količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo.

8.5. V primeru osebnega prevzema blaga se mora partnerjev pooblaščeni prevzemnik identificirati in izkazati z ustreznim pooblastilom za prevzem.

8.6. Osebni prevzem poteka v BEKENDAovem skladišču, znotraj delovnega časa, to je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16:00 ure.

8.7. Če partner v dveh dneh ne prevzame pripravljenega blaga, si pridržujemo pravico, da blago dostavimo stranki.

8.8. Partner mora vse reklamacije v zvezi z dobavo in kvaliteto dobavljenega blaga sporočiti najkasneje naslednji dan po prejemu.

8.9. Reklamacije glede dobavljene opreme se morajo izvršiti skladno z veljavno zakonodajo (Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

8b. Konsignacijsko poslovanje

8b.1 Pri konsignacijskem poslovanju bo BEKENDAposlovnemu partnerju (Pogodbenemu) dobavljal blago v njegovo skladišče (dogovorjeni naslov).

8b.2 Blago bo ob prenosu na skladišče partnerja prenešeno na virtualno skladišče.

8b.3 Vse blago ostaja v lastni BEKENDAd.o.o. do njegove odjave in fakturiranja

8b.4 Partner je odgovoren in dolžan prodajo konsignacijskega blaga javiti najkasneje vsak prvi dan delovnega tedna za prodajo v predhodnem tednu

8b.5 Partner je polno odgovoren za brezhibnost konsignacijskega blaga, ki ga hrani na svojem skladišču (za vsako poškodbo blaga, krajo ali napako, je partner dolžan plačati polno vrednost produkta)

8b.6 Na poziv BEKENDA-a d.o.o. za vračilo neprodanega konsignacijskega blaga je partner dolžan le to vrniti v roku 3 delovnih dni od izdanega poziva, ki ga prejme po e-pošti. V kolikor po pozivu blago ni vrnjeno lahko BEKENDAd.o.o. fakturira celotno zalogo konsignacijskega blaga na skladišču partnerja in po lastni presoji odstopi od pogodbe.

8b.7 Od konsignacijskega poslovanja lahko BEKENDAodstopi brez kakršnih koli pravnih posledic.

9.Plačilni pogoji

9.1. Partnerji plačujejo blago po predračunu, kreditni transakciji oz drugih virih predplačil, najmanj en dan pred dobavo blaga.

9.2. BEKENDAlahko po lastni presoji partnerjem odobri odlog plačila in kreditni limit.

9.3. V primeru odobritve kreditnega limita lahko partner naročeno blago plača z odloženim plačilom. Rok plačila je zapisan na fakturi.

9.4. V višino kreditnega limita se vštevajo vse neporavnane obveznosti in vsa še nedobavljena naročila partnerja.

9.5. V primeru nejasnosti in plačilih brez sklica si BEKENDApridržuje pravico, da najprej zapira najstarejše terjatve.

9.6. V primeru zamude s plačilom je BEKENDAupravičen obračunati zakonske zamudne obresti.

9.7. BEKENDAsi pridržuje pravico, da v primeru partnerjeve zamude s plačili, prekine vse poslovne odnose s partnerjem.

10.Odloženo plačilo in zavarovanje plačila

10.1. Kreditni limit odobri BEKENDAna podlagi bonitete partnerja, dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto, ter predloženih instrumentov zavarovanja plačila.

10.2. BEKENDAv primeru odloženega plačila od kupca zahteva zavarovanje plačil z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila.

11.Garancija

11.1. Za blago, za katerega je izdana garancija za brezhibno delovanje stvari, BEKENDAob izpolnjevanju garancijskih pogojev v garancijskem roku jamči za brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga končnemu kupcu.

11.2. Če blago sprejme v reklamacijo partner, ga je dolžan še isti dan, vendar najkasneje naslednji delovni dan, posredovati pooblaščenemu servisu. V kolikor partner ta rok prekorači in servis zaradi posledično krajšega roka za popravilo popravila ne izvede pravočasno, je partner dolžan povrniti morebiten strošek nadomestila blaga z novim blagom oziroma vračila kupnine ter vso škodo, ki pri tem nastane.

12.Končne določbe

12.1. Vsakokratni poslovnik velja za vse partnerje, ki stopajo v razmerje z BEKENDAom. Šteje se, da je poslovni partner seznanjen s poslovnikom in nanj pristaja, s tem ko podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma poda BEKENDAu naročilo.

12.2. Za poslovanje s poslovnimi partnerji veljajo izključno pogoji navedeni v tem poslovniku, razen če v Pogodbi o poslovnem sodelovanju ali v aneksu k pogodbi ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dogovora ne morejo biti veljavni.

13.3. Poslovnik stopi v veljavo v petnajstih dneh po objavi in velja do objave novega poslovnika. Naročila bodo vselej obravnavana skladno s trenutno veljavnim poslovnikom.